073590
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
59
144
838
71107
8000
4728
73590

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-23 07:12

ปลัดแรงงาน 'มอบโอวาท' บัณฑิตแรงงานปัตตานี ผู้ขับเคลื่อนภารกิจแรงงานชายแดนใต้

Post on 08 กันยายน 2560
by Area5
ฮิต: 75
วันที่: 
 07 กันยายน 2017
                ปลัดแรงงาน มอบโอวาท บัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน สนองตอบนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการนำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ให้ได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้ และความมั่นคงในการทำงาน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
 
              หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบโอวาทแก่บัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี นำโดย นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบัณฑิตแรงงาน 135 คน ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (7 ก.ย. 60) โดยกล่าวว่า “ขอขอบคุณบัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานีทุกท่าน ที่ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน สนองตอบนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการนำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ให้ได้รับการพัฒนาอาชีพ มีรายได้ และความมั่นคงในการทำงาน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนภารกิจด้านความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐกับประชาชน สร้างความคิดเชิงบวก ลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนเกิดทัศคติที่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้ง น้อมนำกระแสพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ดำรงชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถอยู่รวมกันได้อย่างมีความสันติสุข”
              "บัณฑิตแรงงาน" เป็นสื่อกลางสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานและนโยบายของรัฐบาล พร้อมนำภารกิจและบริการของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยเฉพาะภารกิจด้านความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างความเข้มแข็งในการทำงานให้อาสาสมัครแรงงานในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งช่วยในการขยายเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยจิตสำนึกรักความสามัคคี มีความเสียสละเพื่อชุมชนและหมู่บ้านของตนเอง