073592
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
61
144
840
71107
8002
4728
73592

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-23 07:13

กระทรวงแรงงาน เตรียมลงนาม MOU ยกระดับพ่อครัวแม่ครัวนำธุรกิจอาหารไทยสู่มาตรฐานโลก

Post on 13 กันยายน 2560
by Area5
ฮิต: 117
วันที่: 
12 กันยายน 2017

             ก.แรงงาน ร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดแนวทางส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก เสริมสร้างเอกลักษณ์อาหารไทย เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิชาการด้านอาหาร และผู้ประกอบการธุรกิจอาหารไทย เพิ่มศักยภาพแรงงานเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งยกระดับร้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

              หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมแนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาทักษะฝีมือพ่อครัวแม่ครัวไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ประกอบกับรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการยกระดับมาตรฐานอาหารไทยให้ได้มาตรฐานสากล จึงกำหนดให้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกเป็นนโยบายสำคัญที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอาหารของภูมิภาคอาเซียนและของโลก โดยให้มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานตั้งแต่กระบวนการผลิตขั้นต้นจนถึงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ผู้บริโภคได้รับรู้วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย
             ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่ออุตสาหกรรมอาหารไทยให้มีแนวทางส่งเสริมและยกระดับฝีมือพ่อครัวแม่ครัวไทยสู่ครัวโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) กรอบการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ก่อนที่จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก สำหรับกรอบการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน จะให้การสนับสนุนการจัดฝึกอบรมแก่แรงงานเพื่อให้มีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถไปประกอบอาชีพพ่อครัวแม่ครัวไทยทั้งในและต่างประเทศได้ รวมทั้งดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การพัฒนาทักษะด้านภาษา และการส่งเสริมการมีงานทำอีกด้วย
            การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานด้านมาตรฐานอาหารไทย รวมทั้งยกระดับร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือสูงขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ